PÅGÅENDE: SEND - Omskrivning av mappingprogramvare
Incident Report for Compello AS
Monitoring
Dette er ikke en feilmelding, men et varsel om pågående endringsarbeid.

Som et ledd i flytting av produksjonsmiljøet vårt fra et hostmiljø til Azure har Compello de siste månedene skrevet om filkonverteringsprogrammene som er i bruk i våre systemer.

Store deler av utviklings-, test-, konsulent- og driftsressurser er involvert i dette arbeidet, og det gjennomføres grundig testing før de nye konverteringene settes ut i produksjon. Det er ikke gjort endringer i maler for faktura eller andre dokumenter.

På tross av dette har noen få avvik blitt oppdaget på enkelte fakturaer som har blitt indirekte påvirket. På grunn av GDPR kan vi ikke benytte produksjonsdata for testing i våre testmiljøer, og i produksjonsmiljøet er det vanskelig å dekke alle varianter 100% selv om vi har mål om å oppnå dette. Det betyr at mindre feil vil kunne forekomme, og vi vil korrigere disse umiddelbart dersom de oppstår.

Compello ber derfor om at kunder ta kontakt med oss om det skulle oppstå feil eller mangler på utsendte krav som ikke har blitt oppdaget i vår QA-prosess. Alle konverteringsprogram skal være endret innen medio november.

###########
ENGLISH:
###########
This is not an error message, but a notification of an ongoing process.

As part of moving our production environment from a hosted environment to Azure, Compello has spent the last few months rewriting the file conversion programs that are in use in our systems.

Large parts of development, testing, consulting and operational resources are involved in this work, and thorough testing is carried out before the new conversions are put into production. No changes have been made to templates for invoices or other documents.

Despite this, a few discrepancies have been discovered on some invoices that have been indirectly affected. Due to GDPR, we cannot use production data for testing in our test environments, and in the production environment it is difficult to cover all variants 100%, although we aim to achieve this. This means that minor errors may occur, and we will correct these immediately if they occur.

Compello therefore asks that customers contact us if there are errors or deficiencies in submitted requirements that have not been discovered in our QA process. All conversion programs must be changed by mid-November.


Compello Operations
Posted Oct 10, 2022 - 12:29 CEST
This incident affects: SEND (SEND - eInvoice Portal, SEND - FTP - transfer.compello.com, SEND - Processing - invoices).